Rozhovor pro Lidové noviny

„Máme ambici soutěžit s vídeňským i pařížským rozhodčím soudem,
říká tajemník inovovaného burzovního rozhodčího soudu Radan Marek.

 

 Chceme konkurovat Evropě

 

Stálý rozhodčí soud při Burze cenných papírů minulý týden oznámil podstatné změny. O jaké novinky jde?
Ukončili jsme více než roční přípravnou fázi obnovy svého pů­sobení. Náš zřizovatel, jímž je Burza cenných papírů Praha spo­lečně s významnými advokátními kancelářemi reagovali na poptávku trhu a domluvili se, že platformu dosavadního rozhodčího soudu použijí k vytvoření moderního arbitrážního soudu. Obnovený rozhodčí soud se tak stal místem pro řešení těch sporů v tuzemsku, které se dosud rozhodovaly napří­klad u vídeňského rozhodčího sou­du nebo u pařížského soudu při Mezinárodní obchodní komoře.

Co tylo novinky znamenají pro ty, kdo se rozhodnou u vašeho rozhodčího soudu soudit?
Najdou u nás důvěryhodné prostředí s odborníky, kteří budou připraveni splnit jejich požadavky na efektivní, rychlé a důvěryhodné vedení rozhodčího řízení.

Kdy tyto novinky vstoupí v účinnost?
Nové předpisy již byly schváleny a v souladu se zákonem o rozhodčím řízení publikovány v Obchodním věstníku. Uveřejněny jsou i na našem webu. Účinnosti nabyly před pár dny, 1. listopadu.

Co je pro váš rozhodčí soud charakteristické?
Jsme stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona. Taková stálá sudiště jsou v tuzemsku jen tři.

Kdy váš soud vznikl?
Původní rozhodčí soud vznikl již krátce po obnovení pražské burzy cenných papírů v roce 1993. Tehdy byl plánován s pravomocí řešit spory z burzovních obchodů uzavřených na burze.

Kolik klientů se u něj od té doby soudilo?
Jedná se o desítky klientů.

Proč tak málo?
Rozhodčí soud nebyl příliš aktivní, protože strany burzovních obchodů neměly ve zvyku ponechávat řešení svých vzájemných sporů na rozhodcích. Téměř vždy své spory z obchodování na naší burze vyřešily samy, i když s pomocí mediace od naší burzy. Vše se obvykle řešilo v rámci obchodního dne, kdy bylo třeba uzavřít denní knihy obchodování a nepřesunovat intra-day obchodování a z něj plynoucí závazky do dlouhodobější evidence.

Kdo všechno se nyní může soudit u vašeho inovovaného rozhodčího soudu?
V podstatě kdokoliv. Fyzické osoby i nejrůznější osoby právnické — od korporací přes municipality až po nejrůznější spolky. Z podstaty principu obnoveného rozhodčího soudu půjde nejčastěji o klienty tuzemských a mezinárodních advokátních kanceláří, kteří si do smluvní dokumentace s protistranou vloží naši vzorovou rozhodčí doložku.

 

Náš soud je zaměřený na klientelu, která se dosud v tuzemsku nesoudí.
Nemáme za cíl soutěžit v počtu rozhodců ani sporů.

 

O jaké spory půjde?
Takzvaná pravomoc arbitrážního soudu je určena a může být dána jen zákonem. Vedle historické pravomoci řešit spory z burzovních obchodů a obchodů s komoditami můžeme řešit i spory z podnikání na finančním trhu. Předpokládáme, že agenda našeho rozhodčího soudu bude nyní rozdělena přibližně na třetiny. A to na spory z fúzí a akvizic, spory z oblasti bankovních služeb a spory ze smluv o dílo, zejména ze smluv z oblasti stavebnictví. Zatímco první dvě oblasti by měly být pokryty naší zákonnou pravomocí, ta třetí a jakákoliv další již nikoliv. Vyjednali jsme si proto s ministerstvem financí plnou širokou pravomoc na jakékoliv spory s výjimkou spotřebitelských. Návrh v tomto znění byl do sněmovny předložen v rámci balíčku rozvoje kapitálového trhu. Podpořilo ho i ministerstvo spravedlnosti, do jehož gesce oblast rozhodčích soudů spadá.

Dá se odhadnout, o jak velké peníze v takových případech, o nichž právě hovoříte, u vašeho ho rozhodčího soudu půjde?
Máme prostor vytvořit sudiště vysoce profesionálních v tuzemsku působících rozhodců pro klienty působící rovněž v tuzemsku, které by řešilo menší desítky sporů ročně, jež se nyní soudí u mezinárodních arbitrážních soudů. Velikost sporů jsme naším poplatkovým řádem zacílili na spory od desítek milionů korun výše. Máme ambici soutěžit s evropskými renomovanými sudišti i ve sporech v částkách stovek milionů eur.

Kolik tedy činí poplatky za projednání případu před vaším rozhodčím soudem?
U výše poplatků jsme se rovněž inspirovali u našich evropských kolegů. Musí v sobě obsahovat odměnu rozhodcům, jimiž jsou vysoce odborní specialisté působící jako špičky v arbitrážním světě. Na konkrétní výši odkáži na náš web. Minimální výše poplatku je 300 tisíc a maximální 20 milionů korun.

O jakou dosud nejvyšší částku se podniky u vašeho rozhodčího soudu soudily?
Jednalo se o jednu miliardu korun. Ale spor už je to vousatý…

V čem se váš stálý rozhodčí soud liší od stálého rozhodčího soudu při hospodářské a agrární komoře?
Náš soud je zaměřený na klientelu, která se dosud v tuzemsku nesoudí. Nemáme za cíl soutěžit v počtu rozhodců ani sporů.

Za jak dlouho váš soud případ rozhodne?
Předpokládáme kratší délku řízení než před obecnými soudy. Podle složitosti případu ji odhadujeme mezi šesti a 18 měsíci.

Kdo všechno se může stát rozhodcem vašeho soudu?
Ten, kdo získá naši důvěru, že bude řádně odborně soudit, bude problematice velmi dobře rozumět a jehož osobní integrita bude zárukou nezávislosti řízení a rozhodování.

Autor původního textu: Tomáš Nahodil