Vítá vás

Burzovní Rozhodčí Soud

Burzovní rozhodčí soud (BRS) je stálý rozhodčí soud, který působí při společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP).

Více informací o BRS

Informace o BRS

Burzovní rozhodčí soud (BRS) je stálý rozhodčí soud, který působí při společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP). V roce 2020 BRS zásadním způsobem modernizoval svá procesní pravidla i vnitřní fungování po vzoru předních mezinárodních rozhodčích institucí. Obzvláštní důraz klademe na nezávislost a etické standardy rozhodců.

BRS je oprávněn rozhodovat, pokud jeho pravomoc vyplývá pro daný spor

  • Z platné rozhodčí smlouvy uzavřené mezi stranami, nebo
  • Z písemných projevů stran v zahájeném rozhodčím řízení, ze kterých je patrná nepochybná vůle podřídit se pravomoci BRS.

BRS je zřízený při BCPP, která je držitelem povolení České národní banky k provozování regulovaného trhu investičních nástrojů a jako taková je podle § 54 zákona č. 254/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, oprávněna zřídit stálý rozhodčí soud. Stálý rozhodčí soud při BCPP byl zřízen v souladu s § 13 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

BRS rozhoduje nejen spory na regulovaném trhu organizovaném BCCP a z vypořádaní těchto obchodů jakož i z ostatních obchodů, ale také poskytuje služby v oblasti administrace ad hoc rozhodčích řízení.