Ochrana osobních údajů a nastavení cookies

Zpracování osobních údajů

Chráníme vaše údaje. Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost.

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Tímto dokumentem vám představujeme zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost zpracovávaných osobních údajů a poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů. Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Správce osobních údajů

Burza cenných papírů Praha, a. s. (IČ: 47115629; dále jen „BCPP“), je správcem osobních údajů, které jste jí poskytli nebo které o Vás získala (viz kapitola Zdroj osobních údajů níže) k naplnění jednoho nebo více účelů. BCPP vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

S dotazy souvisejícími se zpracováním osobních údajů je možné se obrátit na správce, případně na jeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jejichž kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce Kontakty.

Základní zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se řídíme zejména těmito zásadami:

 • provádíme zpracování osobních údajů při dodržení všech povinností, které nám ukládají právní předpisy,
 • v rámci zpracování osobních údajů postupujeme spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum,
 • dbáme na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech a svobodách a byl chráněn před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života klienta,
 • informace o zpracování osobních údajů poskytneme před zahájením smluvního vztahu či poskytnutí služby ze strany naší společnosti,
 • máme implementovaný systém pro řízení bezpečnosti informací podle normy ČSN ISO/IEC řady 27000 („Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací“).
Rozsah zpracovávání osobních údajů

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a komfortní obsluhu a abychom dodržovali naše zákonné povinnosti a smluvní závazky a chránili své oprávněné zájmy.

Údaje shromažďujeme především o investorech cenných papírů. Podle povahy situace zpracováváme dále údaje například o zástupcích, včetně členů statutárních orgánů a zaměstnanců účastníků kapitálového trhu a dalších smluvních partnerů. Zpracováváme vaše základní údaje, údaje o produktech a službách, které a jak využíváte, údaje z naší komunikace a interakce a další údaje tak, aby okruh těchto údajů byl přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který je o vás shromažďujeme a zpracováváme. Naším hlavním účelem je vám poskytovat profesionální služby a komfortní obsluhu, zároveň ale musíme dodržovat naše zákonné povinnosti a chceme si chránit naše oprávněné zájmy; kompletní výčet účelů, pro který vaše data zpracováváme, jakož i upřesnění konkrétních zpracovávaných údajů pro daný účel, naleznete dále.

Osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu:

 • identifikační údaje investora cenných papírů (zejména jméno, příjmení, titul, IČ, datum narození, rodné číslo),
  kontaktní údaje investora cenných papírů (adresa),
 • transakční údaje, které se týkají zejména obchodů s cennými papíry a převodů cenných papírů,
 • údaje týkající se identifikace klientů uchovávané a zpracovávané ve strukturách potřebných k naplnění práv a povinností vyplývajících:
 • ze zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen ZPKT)
 • ze zákona č. 253/2008, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • týkající se organizátora regulovaného trhu uchovávané a zpracovávané ve strukturách potřebných k naplnění požadavků plynoucích z §§ 50 a 71 ZKPT a vyhlášky ČNB č. 424/2017 o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
 • na základě povinností plynoucích ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, a z příslušných prováděcích technických norem (RTS a ITS),
 • kontaktní údaje zástupce smluvního partnera,
 • další popisné údaje (bankovní spojení),
 • autentizační údaje pro naše webové stránky a údaje o použití našich webových stránek,
 • informace z externích zdrojů, zejména veřejně dostupných registrů, například obchodní rejstřík (zejména jméno, příjmení, adresa),
 • záznamy komunikace s klienty,
 • kontaktní údaje osob (zejména e-mailová adresa, telefonní číslo), které se zpracováním vyslovili souhlas
 • identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje) a ostatní údaje ze životopisu uchazečů o zaměstnání,
 • identifikační údaje osob vstupujících nebo vjíždějících do sídla správce (návštěvy, obchodní partneři, apod.) a obrazové záznamy těchto osob z kamerových systémů sledujících prostory užívané správcem,
 • záznamy hovorů telefonní linky pro podporu obchodování.
Účely a doba zpracování osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný zákonný účel – například, abychom mohli poskytovat právními předpisy stanovené údaje o burzovních obchodech České národní bance nebo abychom mohli splnit povinnost identifikace podle zákona č. 253/2008 Sb. proti praní špinavých peněz. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů jak naší společnosti, tak i třetích osob nebo za účelem plnění práv a povinností smluv.

V ostatních případech vaše údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem.

Mezi účely zpracování patří následující kategorie:

Bez souhlasu klienta:

 • Splnění povinností stanovených právními předpisy – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné z toho důvodu, že jejich zpracování ukládá zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis (např. se jedná o plnění povinnosti postupovat obezřetně, plnění oznamovací povinnosti vůči dohledovému orgánu a orgánům veřejné moci, plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí, plnění povinnosti identifikace a kontroly klienta a dalších povinností v oblasti prevence praní špinavých peněz, kontrola a prevence zneužití trhu, plnění archivačních povinností); jedná se zejména o tyto předpisy:zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
  • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní,
  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 596/2014 o zneužívání trhu a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/57/EU o trestních sankcích za zneužívání trhu,
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů (MIFID 2 a MIFIR), a příslušné prováděcí technické normy (RTS a ITS),
  • dohoda č. 72/2014 Sb.m.s. mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku,
  • rozhodnutí Komise (EU) č. 2016/1250 o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí,
  • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 • BCPP zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu stanovenou jí příslušnými právními předpisy.
 • Realizace smluvního vztahu – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících pro správce ze smluvního vztahu. Správce zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu.
 • Oprávněný zájem správce – Zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné (například fyzická ochrana prostor správce, řešení sporů a ochrana a domáhání se práv člena správce, správa a vymáhání pohledávek, provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, testování softwaru), a to v rozsahu shodném jako pro účel realizace smluvního vztahu. Správce zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu a do uplynutí promlčecích lhůt plynoucích z plnění práv a povinností na základě daného smluvního vztahu. V rámci oprávněného zájmu, správce zpracovává údaje o osobách vstupujících či vjíždějících do sídla správce za účelem provádění jejich identifikace a evidence, dále pak při monitorování určených prostor sídla prostřednictvím kamerových systémů, ať již se záznamem nebo bez záznamu, a to po dobu nezbytnou k ochraně zájmů správce. Správce zpracovává také údaje o uchazečích o zaměstnání pro účely posouzení vhodnosti uchazeče a porovnávání nabídek zájemců o práci (životopisy) po dobu výběrového řízení.

Se souhlasem subjektu údajů:

 • pro další účely (např. pro marketingové činnosti apod.).

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné.

Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme vám příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, při kterém od vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout.

Zdroj osobních údajů

Podle situace zpracováváme údaje, které jsme obdrželi od účastníků kapitálového trhu, od subjektů, se kterými máme smlouvu, údaje, které jsme obdrželi od vás při uzavření smluvního vztahu a jeho následné realizaci, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, seznamů a evidencí (například obchodní rejstřík) a údaje od třetích stran, pokud tak stanoví zvláštní předpis. Za účelem naplnění zákona nebo smluvního vztahu může docházet k předávání údajů spřízněným osobám v rámci naší holdingové skupiny PX (Centrální depozitář cenných papírů, a. s. a Burza cenných papírů Praha, a. s.).

Zpracováváme především údaje, které nám předávají naši obchodní partneři.

Způsob zpracování osobních údajů

BCPP zpracovává osobní údaje automatizovanými prostředky a manuálně.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje zásadně zpracováváme v rámci naší společnosti. Údaje předáváme třetím stranám, pokud nám to dovolíte nebo to zakotvuje právní předpis (například dohled regulátora kapitálového trhu). Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, vaše údaje mohou být zpracovány spolupracujícími dodavateli.

 • BCPP předává osobní údaje investorů cenných papírů orgánům státního dohledu a dalším osobám, kterým je povinen zpřístupnit osobní údaje na základě právních předpisů – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře (soudní komisaře), finanční úřady a podobně. Vaše data jsme povinni předávat různým státním i mezinárodním orgánům, vždy však za podmínek stanových právními předpisy.
 • BCPP zpracovává osobní údaje prostřednictvím vlastních zaměstnanců jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých dodavatelů, za současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, které povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení osobních údajů. Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb, může při ní docházet k přístupu dodavatele k příslušným osobním údajům. Dodavatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely a v rozsahu, ke kterým byl BCPP smluvně pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis. Pokud využíváme cloudových uložišť, vždy je zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů.
  • Dodavateli jsou zejména:
   • Centrální depozitář cenných papírů, a.s.,
   • poskytovatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť,
   • subjekty vymáhající naše pohledávky,
   • advokáti,
   • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb,
   • poskytovatelé služeb recepce a ostrahy.
Práva subjektu údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup k vašim údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vaše práva uplatníte v příslušné společnosti naší skupiny, se kterou máte vztah.

Pokud máte otázky, související se zpracováním osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů správce, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce Kontakty. Můžete se na správce obrátit také písemně na jeho adrese, která je rovněž uvedena na stránce Kontakty.

Právo přístupu k osobním údajům a právo být informován – Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Za opakované žádosti můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Právo na opravu osobních údajů – V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, samozřejmě je opravíme. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

Právo na výmaz – Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné.

Právo vznést námitku – V případě porušení povinností správce týkajících se shromažďování nebo zpracovávání osobních údajů jste oprávněn žádat správce, aby poskytl vysvětlení takového jednání, se zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav. Dále jste oprávněn obrátit se se svými podněty i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další práva – Za podmínek stanovených v zákoně máte právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Následuje několik rad týkajících se praktických situací:

Nechcete nebo nemůžete nám své údaje poskytnout? – Osobní údaje, které od vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí vámi je podle zákonné normy povinné, nemůžeme vám související službu poskytnout.

Chcete odvolat svůj souhlas? – V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).

Chcete omezit marketing?

Pokud jste nám udělil souhlas pro marketing nebo vám z jiného oprávněného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:

 • přímo v našich obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání;
 • pokud již nechcete, abychom vám telefonovali, v rámci hovoru nám to řekněte;
 • můžete nám také v místě našeho sídla nebo písemně sdělit, že si již nepřejete dostávat nabídky.

Pokud si přejete omezit nebo odvolat souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely, vyplňte tento dokument a pošlete nám ho na info(a)pse.cz. Nastavení souhlasu si můžete také změnit v některých našich elektronických portálech.

Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme vás nadále kontaktovat kvůli obsluze, tedy můžeme stále využívat váš kontakt za účelem zasílání servisních práv a pro jiné účely, než je marketing.

Návštěvníci našich internetových stránek mohou svůj souhlas se zpracováním cookies odvolat postupem uvedeným níže.

Nastavení cookies

Co jsou cookies a proč je používáme?

Tyto stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení.

Cookie je informace, která se do přístroje koncového uživatele ukládá jako malý textový soubor kdykoliv uživatel navštíví www stránku. Je to informace, která je nutná k tomu, aby www stránky správně fungovaly, a tuto techniku využívá většina internetových stránek. Cookies se mimo jiné používají ke správnému určení délky návštěvy na stránce. Cookies napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek. Další informace o tomto tématu jsou k dispozici na stránce www.allaboutcookies.org.

Uživatelé se mohou rozhodnout, zda cookies přijmou či odmítnou. Toto rozhodnutí lze kdykoli změnit v nastavení prohlížeče. Další informace jsou uvedeny níže. Používání služby Moje burza je podmíněno přijetím cookies.

Souhlas s používáním cookies

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Pokud tak však učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Jaké typy cookies se na stránce používají?

Funkční cookies

Dočasné (relační) cookies se používají během návštěvy stránky. Tyto cookies jsou zapotřebí k využívání personalizovaných sekcí služeb na našich stránek. Díky nim můžeme zpracovat registraci a po přihlášení uživatele ji přiřadit k jeho profilu. Když uživatel internetovou stránku opustí, relační cookies se automaticky smažou.

Trvalé cookies

Trvalé cookies slouží kupříkladu k záznamu počtu návštěv stránky a uživatelů. Používají se k analýze dat a Burza cenných papírů Praha je může využít pro statistické účely a ve zprávách. Toto hodnocení se používá k optimalizaci obsahu a ke zlepšení funkčnosti internetové stránky (oprava chyb). Hodnocení se provádí pomocí služby Google Analytics. IP adresy uživatelů jsou anonymizované. Další podrobnosti jsou k dispozici na stránce support.google.com/analytics/answer/2763052

Další podrobnosti jako typ a životnost cookies jsou k dispozici na stránce developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Použití služby Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google, Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá cookies, což jsou textové soubory ukládané na Váš počítač, které pomáhají s analýzou uživatelského chování na internetové stránce. Informace, jež cookie vygeneruje o tom, jak stránku používáte (včetně Vaší IP adresy), budou předány společnosti Google a ta je uloží na svých serverech v USA. Google tyto informace použije k vyhodnocení toho, jak stránku používáte, k vytvoření zpráv o aktivitě na internetové stránce pro její provozovatele a k poskytování dalších služeb, které se týkají aktivity na stránce a používání internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud pro ni tyto informace zpracovávají nebo pokud to vyžaduje zákon. Google nespojí Vaši IP adresu s libovolnými jinými informacemi, jimiž disponuje. Příslušnými nastaveními ve svém prohlížeči můžete použití cookies odmítnout, ale upozorňujeme, že v takovém případě nemusíte mít možnost plně využívat funkce této internetové stránky. Použitím této stránky vyjadřujete souhlas s tím, že Google bude Vaše údaje zpracovávat způsobem a pro účely uvedené výše.

Více informací o Google Analytics najdete na této adrese: www.google.com/policies/privacy/partners

Správa nastavení cookies

Cookies můžete z vašeho počítače kdykoliv vymazat nebo je blokovat.

Vymazání cookies

Cookies můžete vymazat ve vašem prohlížeči, zpravidla v rámci nastavení v „historii“ navštívených stránek.

Blokování cookies

Umísťování cookies na váš počítač můžete zablokovat. V takovém případě bude funkcionalita těchto stránek omezena. Níže je uvedeno několik příkladů pro nejpopulárnější prohlížeče:

Internet Explorer

support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox

Klikněte na tlačítko Menu nahoře a zvolte Možnosti. Po volbě nabídky Soukromí otevře menu Historie rozbalovací seznam, z něhož zvolte možnost Použít vlastní nastavení pro historii. Tam volte své preference kliknutím na Přijmout cookies.

Safari

support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Chrome

support.google.com/accounts/answer/61416

Rozšíření prohlížeče Google Analytics Opt-out

Chcete-li Google Analytics zamezit v ukládání cookies, nainstalujte si toto rozšíření prohlížeče.

Pokud na svém koncovém zařízení používáte jiné prohlížeče, najděte si podrobnosti v nápovědě. V případě, že výše uvedené odkazy nejsou funkční, najděte si podrobnosti v nápovědě vašeho prohlížeče nebo vyhledejte způsob nastavení přes vyhledávač. Provozovatel těchto www stránek upozorňuje, že tyto zásady používání cookies může kdykoli měnit, a vyhrazuje si příslušné právo.