Ochrana osobních údajů a nastavení cookies

Zpracování osobních údajů

Tento dokument poskytuje informace o zpracování osobních údajů společností Burza cenných papírů Praha, a.s., se sídlem Rybná 14/682, 110 05 Praha 1, IČO: 47115629 (dále jen „BCPP“), a to výlučně při provozování Burzovního rozhodčího soudu, jehož je BCPP zřizovatelem. Informaci o zpracování osobních údajů v ostatních případech naleznete na https://www.pse.cz/ochrana-osobnich-udaju-a-nastaveni-cookies

Chráníme vaše údaje. Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost.

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Tímto dokumentem vám představujeme zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost zpracovávaných osobních údajů a poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů. Cílem dokumentu je poskytnout vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Správce osobních údajů

Společnost Burza cenných papírů Praha, a.s., která je zřizovatelem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha, je správcem osobních údajů, které jste jí poskytli nebo které o vás získala (vizte kapitolu Zdroj osobních údajů níže) k naplnění jednoho nebo více účelů. BCPP vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

S dotazy souvisejícími se zpracováním osobních údajů je možné se obrátit na správce, případně na jeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jejichž kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce
Kontakty
.

Základní zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se řídíme zejména těmito zásadami:

 • provádíme zpracování osobních údajů při dodržení všech povinností, které nám ukládají právní předpisy,
 • v rámci zpracování osobních údajů postupujeme spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum,
 • dbáme na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech a svobodách a byl chráněn před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života,
 • máme implementovaný systém pro řízení bezpečnosti informací podle normy ČSN ISO/IEC řady 27000 („Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací“).

Rozsah a účel zpracovávání osobních údajů

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti a smluvní závazky a chránili své oprávněné zájmy.

Údaje shromažďujeme především o osobách, které se účastní rozhodčích řízení a o osobách našich rozhodců. Podle povahy situace zpracováváme dále údaje například o zástupcích, včetně členů statutárních orgánů a zaměstnanců účastníků řízení. Zpracováváme vaše základní údaje, údaje z naší komunikace a interakce a další údaje tak, aby okruh těchto údajů byl přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který je o vás shromažďujeme a zpracováváme.

Naším předmětem činnosti, v souvislosti s nímž zpracováváme osobní údaje, je rozhodování sporů a administrace rozhodčích řízení. Podrobný výčet účelů, pro který vaše data zpracováváme, jakož i upřesnění konkrétních zpracovávaných údajů pro daný účel, naleznete dále:

Kategorie osobních údajů Účel zpracování
 • identifikační a kontaktní údaje rozhodců (jméno, příjmení, adresa, telefon, email, rodné číslo, bankovní účet, ID datových schránek)
plnění povinností stálého rozhodčího soudu dle právního předpisu – zákonná povinnost (administrace řízení, uchovávání rozhodčích nálezů, možný přezkum rozhodnutí soudem), plnění smlouvy (plnění povinností dle předpisů BRS)
 • údaje o účastnících rozhodčího řízení a jejich zástupců (jméno, příjmení, adresa, telefon, email, rodné číslo, údaje uvedené v rámci rozhodčího sporu)
plnění povinností stálého rozhodčího soudu dle právního předpisu – zákonná povinnost (administrace řízení, uchovávání rozhodčích nálezů, možný přezkum rozhodnutí soudem), plnění smlouvy (plnění povinností dle předpisů BRS)
 • identifikační a kontaktní údaje smluvních partnerů (zejména jméno, příjmení, IČO, DIČ, telefonní čísla, e-maily, ID datových schránek, bankovní spojení, adresy, čísla osobních dokladů),
plnění smluv, oprávněný zájem (pro případ řešení sporů)
 • elektronické komunikační prostředky využívané k autentizaci a autorizaci do našich systémů, webových stránek a mobilních aplikací (digitální podpisy, certifikáty, přihlašovací jména, SMS kódy, notifikace, sériová a výrobní čísla zařízení, MAC adresy) a záznamy o jejich použití,
plnění povinností dle právního předpisu (administrace řízení, zákonná povinnost zabezpečit data, zákonná povinnost identifikovat jednající osobu)
 • záznamy o činnosti z našich systémů, zařízeních a aplikací (identifikační údaje z logů z monitorování aplikací a systémů),
plnění zákonných povinností (administrace řízení, zákonná povinnost zabezpečit data), oprávněný zájem (optimalizace dostupnosti služeb)
 • audiozáznamy z jednání rozhodčího soudu s projevy rozhodců a účastníků řízení a jejich zástupců,
zákonná povinnost (občanský soudní řád)
 • identifikační údaje osob vstupujících nebo vjíždějících do sídla správce (návštěvy, účastníci řízení a jejich zástupci, rozhodci apod.) a obrazové záznamy těchto osob z kamerových systémů sledujících prostory užívané správcem,
oprávněný zájem (zajištění bezpečnosti prostor a ochrana majetku)
 • cookies
oprávněný zájem (funkčnost webových stránek)

Vysvětlení účelu a doba zpracování osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný zákonný účel nebo pro plnění smlouvy. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů naší nebo za účelem plnění práv a povinností smluv.

Mezi účely zpracování patří následující kategorie:

1) Bez souhlasu klienta:

 • Splnění povinností stanovených právními předpisy – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné z toho důvodu, že jejich zpracování ukládá zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis; jedná se zejména o tyto předpisy:
  • zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
  • zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní,
  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
  • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
  • dohoda č. 72/2014 Sb.m.s. mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku,
  • rozhodnutí Komise (EU) č. 2016/1250 o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí.

BCPP zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k dosažení uvedených účelů zpracování, s přihlédnutím k požadavkům na archivační doby pro uchovávání údajů stanovené právními předpisy.

 • Realizace smluvního vztahu – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících pro správce ze smluvního vztahu. Správce zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu.
 • Oprávněný zájem správce – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetích osob (například fyzická ochrana prostor správce, řešení sporů a ochrana a domáhání se práv správcem, správa a vymáhání pohledávek, shromažďování údajů o uchazečích o zaměstnání pro účely posouzení vhodnosti uchazeče a porovnávání nabídek zájemců o práci (životopisy)). Správce zpracovává osobní údaje:
  • pro účel „řešení sporů a ochrana a domáhání se práv správcem, správa a vymáhání pohledávek“ po dobu trvání smluvního vztahu a do uplynutí promlčecích lhůt plynoucích z plnění práv a povinností na základě daného smluvního vztahu.
  • pro účel „fyzická ochrana prostor správce“ po dobu nezbytnou k ochraně zájmů správce.
  • pro účel „shromažďování údajů o uchazečích o zaměstnání“ po dobu výběrového řízení.

2) Se souhlasem subjektu údajů:

 • pro další účely (např. pro marketingové činnosti apod.).

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. V případě zpracování na základě vámi uděleného souhlasu je doba platnosti uděleného souhlasu uvedena v souhlasu.

Ve většině případů dochází ke zpracování podle více zákonných důvodů, které mohou plynout souběžně nebo na sebe navazovat.

Zdroj osobních údajů

Podle situace zpracováváme údaje, které jsme obdrželi od účastníků rozhodčího řízení, rozhodců, od subjektů, se kterými uzavíráme nebo máme uzavřenu smlouvu, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, seznamů a evidencí (například obchodní rejstřík) a údaje od třetích stran, pokud tak stanoví zvláštní předpis.

Způsob zpracování osobních údajů

BCPP zpracovává osobní údaje automatizovanými prostředky a manuálně.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje zásadně zpracováváme v rámci naší společnosti. Údaje předáváme třetím stranám, pokud nám to dovolíte nebo pokud nám to ukládá právní předpis. Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, vaše údaje mohou být zpracovány spolupracujícími dodavateli.

 • BCPP předává osobní údaje účastníků rozhodčích řízení a rozhodců soudům v případě přezkumu výsledků řízení soudem, exekutorům v případě vydání exekučního titulu a zákonem oprávněným orgánům státu na základě jejich požadavků (policie, soudy, správcové daní, notáři).
 • BCPP zpracovává osobní údaje prostřednictvím vlastních zaměstnanců jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých dodavatelů, za současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, které povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení osobních údajů. Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb, může při ní docházet k přístupu dodavatele k příslušným osobním údajům. Dodavatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely a v rozsahu, ke kterým byl BCPP smluvně pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis. Pokud využíváme cloudových uložišť, vždy je zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů. Dodavateli jsou zejména:
  • poskytovatelé IT služeb,
  • poskytovatelé cloudových služeb,
  • subjekty vymáhající naše pohledávky,
  • společnosti a osoby poskytující právní služby,
  • společnosti zajišťující archivaci dat a dokumentů,
  • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb,
  • poskytovatelé služeb recepce a ostrahy.
 • Při splnění podmínek stanovených právními předpisy můžeme vaše osobní údaje předávat příjemcům a zpracovatelům ve třetích zemích (např. plnění povinností v oblasti mezinárodní daňové spolupráce). I v těchto případech je smluvně i regulací garantována stejná ochrana vašich údajů, jako je tomu ze strany BCPP.

Práva subjektu údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup k vašim údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vaše práva uplatníte v příslušné společnosti naší skupiny, se kterou máte vztah.

Pokud máte otázky, související se zpracováním osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů správce, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce Kontakty. Můžete se na správce obrátit také písemně na jeho adrese, která je rovněž uvedena na stránce Kontakty.

Právo přístupu k osobním údajům a právo být informován – Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Za opakované žádosti můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Právo na opravu osobních údajů – V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, samozřejmě je opravíme. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

Právo na výmaz – Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné nebo pokud byl odvolán souhlas s jejich zpracováním.

Právo vznést námitku – V případě porušení povinností správce týkajících se shromažďování nebo zpracovávání osobních údajů jste oprávněn žádat správce, aby poskytl vysvětlení takového jednání, se zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel jejich ochrany.

Další práva – Za podmínek stanovených v zákoně máte právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Následuje několik rad týkajících se praktických situací:

Nechcete nebo nemůžete nám své údaje poskytnout? – Osobní údaje, které od vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí vámi je podle zákonné normy povinné, nemůžeme vám související službu poskytnout.

Chcete odvolat svůj souhlas? – V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).

Chcete omezit marketing?

Pokud jste nám udělil souhlas pro marketing nebo vám z jiného oprávněného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:

 • přímo v našich obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání;
 • pokud již nechcete, abychom vám telefonovali, v rámci hovoru nám to řekněte;
 • můžete nám také v místě našeho sídla nebo písemně sdělit, že si již nepřejete dostávat nabídky.

Pokud si přejete omezit nebo odvolat souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely, vyplňte
tento dokument
 a pošlete nám ho na info(a)pse.cz. Nastavení souhlasu si můžete také změnit v některých našich elektronických portálech.

Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme vás nadále kontaktovat kvůli obsluze, tedy můžeme stále využívat váš kontakt za účelem zasílání servisních práv a pro jiné účely, než je marketing.

Návštěvníci našich internetových stránek mohou svůj souhlas se zpracováním cookies odvolat postupem uvedeným níže.

Nastavení cookies

Co jsou cookies a proč je používáme?

Tyto stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení.

Cookie je informace, která se do vašeho počítače ukládá jako malý datový soubor, když navštívíte www stránku. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Tuto techniku využívá většina internetových stránek. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, napomáhají pamatovat si aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku, a tím prohlížení www stránek zjednodušují a zpříjemňují. Informace z cookies se také dají využívat pro cílenou reklamu a statistické vyhodnocování chování návštěvníků. V žádném případě nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků třetí stranou. Další informace o tomto tématu jsou k dispozici na stránce https://www.aboutcookies.org.

Uživatelé se mohou rozhodnout, zda cookies přijmou či odmítnou. Toto rozhodnutí lze kdykoli změnit v nastavení prohlížeče. Další informace jsou uvedeny níže.

Jaké typy cookies se na stránce používají?

Naše webová stránka využívá cookies našich webových stránek a také cookies služeb externích stran.

Naše vlastní cookies:

název expirace kdo má přístup k informacím popis
prague_stock_exchange_session 2 hodiny cookie z našich stránek identifikují spojení prohlížeče se serverem
XSRT-TOKEN 2 hodiny cookie z našich stránek využity pro zabezpečení webových formulářů, k ochraně před roboty, před zneužitím a odcizením dat zadávaných do formuláře
cookie-bar návštěva cookie z našich stránek pro akceptaci cookies na webu ze strany uživatele

Uvedené cookies jsou funkčního charakteru, tj. pokud jejich použití v nastavení svého prohlížeče zablokujete, může dojít k výraznému zhoršení funkčnosti webové stránky.

Cookies pro zpracování osobních údajů a na základě jejich analýzy cílené zobrazení vlastních reklam, tedy cookies, pro které je nezbytné zajisit souhlas s jejich zpracováním, nevyužíváme.

Cookies třetích stran:

Některé naše stránky zobrazují obsah od externích poskytovatelů, například YouTube, Twitter, Facebook a LinkedIn. Tyto služby rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu dat v nich uložených a ani k nastavení jejich expirace. Tyto cookies nejsou pod naší kontrolou. Jde zejména o systémy pro analýzy návštěvnosti a nabízení obsahu ze sociálních sítí. Aby se vám takový obsah třetích stran zobrazoval, musíte nejprve přijmout jejich podmínky. To zahrnuje i jejich politiku týkající se souborů cookies, nad kterou taktéž nemáme žádnou kontrolu a která se může kdykoliv změnit.

služba popis a odkaz na podrobné informace poskytovatele
GoogleAnalytics Analýza návštěvnosti www stránek. Nástroj na analýzu webových stránek od Google, který ukládá do prohlížeče cookie, aby mohl vytvořit report o chování uživatelů webu. IP adresy návštěvníků webu jsou anonymizované, tj. tyto cookies zjišťují, jak jste s naší internetovou stránkou interagovali – jako anonymní uživatel.

https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.google.com/analytics/answer/2763052

DoubleClick,Adsense Měření efektivity a realizace online marketingových kampaní (reklamy). Nástroj pomáhá zobrazovat personalizovanou reklamu podle chování na webu.

https://support.google.com/ads/answer/7395996
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Facebook Zobrazování obsahu z portálu Facebook a vyhodnocení shlédnutí tohoto obsahu návštěvníky www stránek.

https://www.facebook.com/policies/cookies

LinkedIn Zobrazování obsahu z portálu LinkedIn a vyhodnocení shlédnutí tohoto obsahu návštěvníky www stránek.

https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

Twitter Zobrazování krátkých zpráv z portálu Twitter z účtu Burzy a vyhodnocení shlédnutí tohoto obsahu návštěvníky www stránek.

https://twitter.com/en/tos#intlTerms

Youtube Zobrazování videí z portálu Youtube a vyhodnocení shlédnutí tohoto obsahu návštěvníky www stránek.
https://www.youtube.com/t/terms

Mohu zpracování cookies ovlivnit?

Cookies můžete z vašeho počítače kdykoliv vymazat nebo je blokovat. Podrobnější informace najdete na adrese https://www.aboutcookies.org.

Vymazání cookies

Cookies můžete vymazat ve vašem prohlížeči, zpravidla v rámci nastavení historie vyhledávání, resp. historie navštívených stránek. Mějte však na paměti, že tak můžete rovněž přijít o některé uložené informace (např. uložená přihlašovací hesla, osobní přizpůsobení některých stránek, atd.).

Správa souborů cookie z konkrétních stránek

Chcete-li provádět podrobnější kontrolu souborů cookies z konkrétních stránek, použijte k tomu nastavení ochrany soukromí a souborů cookies ve vašem prohlížeči.

Blokování cookies

Prohlížeče lze nastavit tak, aby zabránily používání jakýchkoli souborů cookies na vašem zařízení. Je však možné, že pak budete muset na některých stránkách manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě.

Google Analytics Opt-out

Chcete-li zamezit Google Analytics v ukládání cookies, je možné toho dosáhnout instalací rozšíření prohlížeče Google Analytics Opt-out (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Jak zkontrolovat nebo změnit nastavení cookies v různých prohlížečích?

Zde najdete informace pro nastavení konkrétních prohlížečů:

prohlížeč návod pro daný prohlížeč
Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
Opera https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/
FireFox https://support.mozilla.org/cs/kb/rozsirena-ochrana-proti-sledovani-ve-firefoxu-pro-

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop

Internet Explorer, Edge https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/odstran%C4%9Bn%C3%AD-a-spr%C3%A1va-soubor%C5%AF-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Safari https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Odvolání souhlasu s použitím cookies

Pokud jste udělili souhlas s použitím cookies a nyní byste si ho přáli odvolat, můžete tak učinit zde:
Odmítnout požívání cookies