Arbitration Clauses

Doporučená rozhodčí doložka:
„Všechny spory vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně otázek jejího vzniku, zániku či platnosti) budou rozhodovány s konečnou platností jedním nebo třemi rozhodci podle Řádu a Statutu Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha, a.s. (BRS). Místem rozhodčího řízení bude Praha, jazykem rozhodčího řízení bude čeština.“

Recommended arbitration clause:
“All disputes arising from or in connection with this agreement (including its formation, termination or validity) shall be finally decided by one or three arbitrators according to the Rules and Statutes of the Prague Stock Exchange Court of Arbitration (PSEAC). The place of the arbitration shall be Prague; the language of the arbitration shall be English.”

Clause compromissoire recommandée:
“Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci (y compris sa formation, terminaison et validité) seront tranchés définitivement par un ou trois arbitres suivant le Règlement et le Statut de la Cour d’Arbitrage de la Bourse des Valeurs de Prague (CABVP).  Le lieu de l’arbitrage sera à Prague, la langue de l’arbitrage sera le français.”